İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Gizlilik politikası

Kişisel verilerin korunması
Kişisel verilerin korunması Genel çerçeve Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri Kişisel verilerin paylaşılabileceği kişi ve kuruluşlar Kişisel verilerin toplanma yöntemi KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu Çerez (cookie) politikamız

Gizlilik politikası

Kişisel verilerin korunması

Müşterilerimize ait bilgilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğini korumak her zaman Enpara.com’un en temel önceliklerinden birisi oldu. Bu kapsamda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

Genel çerçeve

QNB Finansbank A.Ş. (bu metinde Enpara.com olarak anılacaktır) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatı ile, gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, aşağıda yer verilen veri kategorilerinde kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen kapsamda, belirtilen hukuki sebep ve amaçlarla işleyebilecektir:

Kimlik verisi (ad soyad, anne adı, baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri/sıra no, T.C. kimlik no vb.), iletişim verisi (adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no vb.), lokasyon verisi (bulunduğu yerin konum bilgileri vb.), hukuki işlem verisi (adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.), müşteri işlem verisi (çözüm merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.), şube ve fiziki mekanlarda bulunulması durumunda fiziksel mekan güvenliği verisi (çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb.), işlem güvenliği verisi (IP adresi bilgileri, hizmet kanalları giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.), risk yönetimi verisi (ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.), finans verisi (bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri vb.), mesleki bilgiler (mesleki faaliyetin sürdürüldüğü alan, meslek bilgisi vb.), pazarlama verisi (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.), görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin veriler (görsel ve işitsel kayıtlar vb.), sağlık verileri (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.), ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler (ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.).

Enpara.com olarak, web sitemiz üzerinden paylaştığınız veya web sitesi kullanımınız nedeni ile çerezler (çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgi için inceleyebilirsiniz) aracılığı ile toplanan bilgileriniz, cep şubemizi indirdiğiniz cihazınızda yüklü olan diğer uygulamalarda zararlı yazılım tespiti yapılabilmesi için toplanan bilgileriniz ve uygulamamızın yüklü olduğu Android cihazlardan toplanan uygulama seti kimlik bilgileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Enpara.com ile paylaştığınız her türlü veriniz sır niteliğindedir ve ifşa edilmez.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Enpara.com tarafından;

 • Enpara.com’a konuya ilişkin olarak ileteceğiniz açık rızaya dayalı olarak; bankacılık ürün ve hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi, genel veya size özel kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerin hazırlanması ve bunlara yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması amaçları ile,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; tarafınızla akdedilen Bankacılık Sözleşmesinin veya başvurusunda bulunduğunuz ürünlere/servislere ait sözleşmelerinizin ve bunların eklerinin gereklerini yerine getirebilmek,
 • Enpara.com’un tabi olduğu ilgili mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; kimlik tespit/teyit faaliyetlerinin, ürün/hizmet satış ve satış sonrası süreçlerinin, bilgi güvenliği süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, denetim/etik faaliyetlerinin, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin, hukuk işlerinin, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, risk izleme ve düzenleyici/denetleyici otoritelere karşı raporlama yükümlülüğünün yerine getirilmesi, bankacılık faaliyeti kapsamında Enpara.com’un tabi olduğu tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uluslararası kart çıkaran kuruluşlar ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ile banka ve kredi kartı faaliyetlerinin yürütülmesi, chargeback (ters ibraz) süreçlerinin yerine getirilmesi, kredi kullandırımı faaliyetlerinin yürütülmesi, acentelik faaliyetleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında sigorta poliçesi ve zeyilname düzenlenmesi, tazminat taleplerinin alınması, amaçları ile,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Enpara.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; kredi kartı ve/veya kredi taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında gerçek kişi müşterinin ve/veya ticari müşterilerin sahip, ortak ve yöneticilerinin kredi geçmişi ve kredibilitesinin değerlendirilmesi, bu kapsamda risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi, çalışma alanlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması amacı ile tüm binalarımızda kamera görüntülerini kaydetmek, yerleşkelerimize gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin kayıtlarının takip edilmesi, bilgi güvenliği ile finansal güvenlik yönetimi ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; şikayet yönetimi ile tüm yasal takip ve dava süreçleri başta olmak üzere, adlî ve/veya idari otoriteler nezdindeki süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla,

kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verilerin paylaşılabileceği kişi ve kuruluşlar

Enpara.com nezdindeki kişisel verileriniz güvenle saklanır ve yasal çerçeve dışındaki 3. kişilere açıklanmaz. Enpara.com, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlar ile BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, BKM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TBB Risk Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, yargı mercilerine, otoritelere, ana hissedarımız ve onun iştiraklerine, iştiraklerimize; aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurt içi/yurt dışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve tabii olduğumuz ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması anında ve/veya bu ilişkinin devamı süresince onay ve/veya imzanızla tanzim edilen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, veya tarafımıza göndereceğiniz SMS/e-posta, veya web sitemiz, web sitemizin kullanımı nedeni ile çerezler aracılığı ile, Genel Müdürlük, Bölge, Şube, ATM, İnternet Şubesi, Cep Şubesi, saha ekipleri, Çözüm Merkezi, Kiosk gibi elektronik bankacılık kanalları, hukuken gerekmesi halinde, onayınız dahilinde yetkili kurum ve kuruluşların veri tabanları üzerinden (Kimlik Paylaşım Sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, MERNIS, KKB vb.), yüz yüze ya da uzaktan iletişim araçları ile mesafeli olarak yapılan müşteri ziyaretleri, sözleşmeli bulunduğumuz bayi ve satış ofisleri, ticaret ve esnaf odaları ile benzeri birlik ve dernekler aracılığıyla yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere Enpara.com dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kanunun 11. maddesi uyarınca haklarınız

Enpara.com’a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Kişisel veri sahibi/ilgili kişi olarak kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,

 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bankamıza daha önce bildirilen ve Enpara.com sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz aracılığı ile,
  1. QNB Finansbank A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr
  2. kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilir,
 • QNB Finansbank A.Ş. şubelerinden de temin edebileceğiniz başvuru formunu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğiniz ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) birlikte şahsen başvuru yapmak sureti ile bankamıza teslim edebilirsiniz.

Başvurularda;

 • Kişisel veri sahibinin/ilgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi,
 • Telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu belirtilmeli,

konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurular Enpara.com tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yazılı başvurularda Enpara.com’a tebliğ tarihi, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Enpara.com’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Çerez (cookie) politikamız

Enpara.com olarak, web sitemizi ziyaret eden kişilere mümkün olan en iyi dijital bankacılık deneyimini yaşatabilmek için çerezler (cookieler) kullanmaktayız. Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza otomatik olarak eklenen elektronik tanımlama dosyalarıdır ve dijital dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Web sitemizde iki tip çerez bulunur:

Geçici çerezler: Kullanıcılar web sitemizi ziyaret ettikleri esnada oluşturulurlar ve sitede aktif oldukları süre boyunca aktif olarak kalırlar, sayfayı kapattıklarında kendiliğinden silinirler.

Kalıcı çerezler: Kullanıcılar web sitemizi ziyaret ettikleri esnada oluşturulurlar ve geçerlilik süreleri bitene kadar silinmezler. Bu çerezler genellikle ziyaretçilerimizi hatırlamamıza ve bir sonraki ziyaretlerinde onlara özel bir deneyim yaratabilmemize olanak sağlarlar.

Bu çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir. Ancak kullanılan çerezlerin hiçbirinde kullanıcıların gizli bilgilerinin tutulmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Çerez kullanım amaçlarımız aşağıda yer almaktadır:

 • Web sitesinde kullanıcı deneyiminin ve tercihlerinin, sonraki ziyaretleri kişiselleştirebilmek amacıyla kaydedilmesi
 • Web sitesi performansının artırılabilmesi
 • Daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilmek için istatistiki bilgilerin toplanması

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Çerez politikamızda herhangi bir güncelleme yapmamız durumunda, yapılan güncellemenin içeriğini şeffaflık prensibimiz gereğince web sitemizde duyuracağımızı bilmenizi isteriz.