İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kişisel Verilerin Korunması

Müşterilerimize ait bilgilerin güvenliği sağlamak ve müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliği korumak her zaman Enpara.com’un en temel önceliklerinden birisi oldu. Bununla kapsamda kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen ve 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek isteriz.

Genel çerçeve

Enpara.com (Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank A.Ş.) müşterilerinden elde ettiği ve daha sonra elde edeceği tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde kaydeder, saklar, günceller, sınıflandırır, işler ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişi ve kurumlarla paylaşır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Enpara.com müşterilerinin kişisel verilerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürüttüğü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işler.

Örneğin:

 • Müşterilerimizle karşılıklı olarak imzalamış olduğumuz bankacılık sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmek
 • Müşterilerimizin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek ve kaydetmek
 • Müşterilerimizin yaptıkları başvuruları değerlendirmek ve talep ettikleri ürün ve hizmetleri sunmak
 • Müşterilerimizin yüz yüze, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri kaydetmek ve düzenlemek
 • Bankacılık Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri, BDDK, SPK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

Kişisel verilerin paylaşılabileceği kişi ve kuruluşlar

Enpara.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aşağıdaki kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir:

 • BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişileri ve resmi/idari makamlar
 • Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar
 • Yurt içi ve yurt dışı diğer bankalar ve finansal kuruluşlar
 • Ana hissedarlarımız ve onun iştirakleri
 • Doğrudan ve dolaylı, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimiz
 • Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler
 • Bağımsız denetim ve destek hizmeti aldığımız kuruluşlar
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız kuruluşlar

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

Kişisel verileriniz İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Çözüm Merkezi, ATM’ler, Şubeler ve Genel Müdürlük gibi kanallarımız veya üçüncü kişiler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin:

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın kullanımı için başvuru yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz. Ayrıca noter kanalıyla QNB Finansbank Genel Müdürlüğü'ne, elektronik imza kullanarak qnbfinansbank@hs05.kep.tr adresine veya kimliğinizle beraber QNB Finansbank şubelerine de bildirimde bulunabilirsiniz.

QNB Finansbank’ın kişisel verilerin korunması ve işlenmesiyle ilgili politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.